Pwogram Asistans Reyanbochaj bay benefis tanporè, ranplwasman pasyèl salè pou travayè ki pap travay san se pa te fot yo. Pwogram sa finanse antyèman pa anplwayè ki peye taks federal ak leta nan pewòl yo, e li gratis pou travayè ki resevwa benefis.

PWOSESIS REKLAMASYON INISYAL

Reklamasyon inisyal yo depoze sou entènèt atravè CONNECT. CONNECT bay demandè yo aksè sou entènèt pou yo ka aplike pou benefis, gade ak konsève enfòmasyon sou kont demandè, gade estati reklamasyon ak peman, gade balans sichaj epi fè peman.

Tout demandè k’ap depoze yon nouvo reklamasyon gen obligasyon pou konplete aplikasyon reklamasyon an sou entènèt epi anrejistre pou travay atravè Employ Florida Marketplace ki se Mache Travay Florida.  Ou ka egzante pou depoze yon reklamasyon sou entènèt ak/oswa de egzijans pou Anrejistreman nan Travay. Tanpri gade Avi pou Egzanpsyon pou plis enfòmasyon. Li plis...

 

PWOSESIS REKLAMASYON KONTINI

Apre reklamasyon inisyal la fin depoze, demandè yo dwe kontinye reklame semèn chak de semèn jiskaske yo jwenn travay oubyen jiskaske reklamasyon an fini. Epitou, demandè yo pral bezwen sètifye chak de semèn ke y’ap chèche yon nouvo travay, soumèt kontak sou rechèch travay (anplwayè potansyèl) ouswa rankontre avèk reprezantan nan lokal CareerSource Center pou sèvis reyanplwa pou chak semèn ke  yo pa pa tap travay. Li plis...

PWOSESIS APÈL

Yon demandè ki resevwa yon detèminasyon negatif gen dwa pou pwoteste detèminasyon sa epi patisipe nan yon odyans devan yon abit/jij apèl. Lè apèl la resevwa, pral gen yon odyans ki pwograme, li pral enplike tout pati ki konsène yo pou adrese pwoblèm ki genyen yo. Yo pral pòste yon Avi Apèl (Notice of Hearing) ki pral di yo kilè odyans la pral fèt e si wi ou non y’ap atann ke pati sa yo patisipe an pèsòn oubyen pa telefòn.

Reprezantan Twazyèm Pati (TPR), si demandè a bay yo aksè ototize, itilize CONNECT pou chèche, gade enfòmasyon e aji onon demandè a pandan pwosesis apèl. Li plis... 

SICHAJ

Sichaj ki pa te ale nan koleksyon kapab ranbouse bay depatman an swa pa chèk/manda postal (money order) oswa pa kat kredi. Si sichaj la te ale nan yon ajans rekouvreman, peman pap ka fèt dirèkteman bay depatman an. Ou dwe kontakte ajans koleksyon an pou fè aranjman pou ranbousman. Li pliss...

FÒM TAKS

Fòm 1099-G, “Sèten Peman Gouvènman," pou ane kalandriye 2016  yo pral voye ant 15 janvye ak, 31 janvye 2017.

Nan tan sa a,  koulye a gen opsyon pou  chanje preferans korespondans ou nan "elektwonik" olye pou  "US mail " nan lòd pou  resevwa 1099-G pi bonè. Pou moun kap fè reklamasyon ki eli nan resevwa korespondans elektwonikman sou oswa anvan, 30 desanm 2016, 1099-G yo ap disponib ba ou via CONNECT " bwat resepsyon" ak  “1099-GS ak 49Ts" lyen nan Portal ou .

Si ou  te deplase epi ou  gen yon lòd adrès aktif sou dosye ak US Sèvis Lapòs , fòm 1099-G pral voye nan nouvo adrès  ou . Si ou bezwen chanje adrès ou, ou ka fè sa sou entènèt la nan sit entènèt  CONNECT https://connect.myflorida.com/Claimant/Core/Login.ASPX. 1099-G fòm yo tou yo pral disponib nan CONNECT bwat resepsyon ou ak sou ekran an ki bay lis tout ane anvan '1099-GS.

 Ou ka tou  aksè pòtal  CONNECT pou kopi fòm 1099-G pou twa ane ki sot pase yo. Si demann lan se pou plis pase twa ane, yon imèl dwe voye bay 1099G@deo.myflorida.com oswa pa telefòn nan 1-800-204-2418. demann sa a dwe enkli non w,  sèlman kat dènye chif nimewo Sekirite Sosyal ou , ansyen ak nouvo lari oswa adrès postal, aktyèl nimewo telefòn ak lè li apwopriye, ane sivil espesifik ou  mande a. Kopi 1099-GS pou ane sa yo 2011 pou  2015 kounye a disponib.

 

PWOGRAM ESPESYAL

 

 


RESOUS

DEO bay asistans a moun ki pa pale anglè kòm lang prensipal yo e moun ki gen kapasite limite pou li, pale, ekri oswa konprann anglè. Nou bay asistans tou a moun ki gen lòt rezon ki fè yo pa kapab depoze yon reklamasyon. Pou pale ak yon ajan ki pale Kreyòl oubyen Panyòl oubyen pou itilize sèvis tradiksyon an, rele Sant kontak la nan: 800-204-2418.

Moun ki bezwen asistans pou depoze yon reklamasyon sou entènèt poutèt rezon legal, pa pa gen konesans òdinatè, baryè lang oubyen andikap kapab rele: 800.681.8102.

Translation Services   Services de traduction   Servicios de traducción   Servizi di traduzione   Übersetzungsdienst   Транслатион Сервицес   Prevoditeljske usluge   Sèvis tradiksyon   翻譯服務   翻译服务   翻訳サービス   Dịch vụ dịch thuật   خدمات الترجمة   خدمات ترجمه   Службы перевода

MESAJ ENPÒTAN

Pou ranpli pou Asistans Chomaj Dezas (DUA) akòz Siklòn Irma tanpri ranpli yon reklamasyon anvan 16 Fevriye 2018, pou konte sa: Hamilton. Si ou bezwen asistans avèk Ranpli pou DUA tanpri rele 1-800-204-2418.

Remak: Tout kondisyon anrejistreman travay nan Employ Florid ak kondisyon chache travay semèn ou pou RA yo te sispann pou mwa Septanm 2017 la.

MESAJ ENPOTAN

Fòm taks 1099-G pou ane kalandriye 2017 pral poste ant 15 Janvye ak 31 Janvye 2018.

Kounye a ou gen chwa pou chanje preferans korespondans ou, an "Elektwonik" olye de "Lapòs US" pou w ka resevwa yon imèl notifikasyon ke fòm taks 1099-G w la disponib nan bwat CONNECT ou. 

Apliké pou
Bénéfis la

Si ou pèdi travay ou?

Si ou pap travay?

Kòmanse aplikasyon nan CONNECT


CONNECT Login -  CREOLE

Kesyon yo poze souvan

Ki Jan Pou Contakté Nou

Voye email ba ou agent nan Assistans chomaj la

Aide pou Assistans chomaj la
1-800-204-2418

Liy Dirèk Chomaj Apèl Odyans
1-800-732-8212

Line pou reporté fraud
1-800-342-9909

Fwod nan Asistans Reyanbochaj se yon krim 3yèm degre. Chak ofans ka pini pa apeprè 5 ane prizon e jiska $5,000 amann.

An equal opportunity employer/program.  Auxiliary aids and services are available upon request to individuals with disabilities.
All voice telephone numbers on this website may be reached by persons using TTY/TDD equipment via the Florida Relay Service at 711.
You have selected a link to a website that is outside of the floridajobs.org domain. Control of the content of this website belongs to the website's owner and not to the Department of Economic Opportunity.
OK
 
Cancel